Vägar & vägunderhåll

363:an

Väg 363 mellan Umeå och Hissjö började byggas år 1933 och stod färdig år 1935.

Vägen byggdes av byborna i byarna längs med den blivande vägen och gick till genom anbudsförfarande. Varje sträcka som man kunde lägga anbud på var 140 meter lång. Även bergssprängningen gick till den som lade lägst bud.

Kullavägen

Före detta Lappmarksvägen.

Hyvdvägen

Denna väg ligger nordväst om Hissjön, mellan väg 363 och ner mot sjön. Gårdarna ligger i direkt anslutning till vägen och ladugårdarna ligger ofta gavelvända mot vägen. Namnet Hyvdvägen kommer från att tidigare var ladugårdarnas gödselstackar i direkt anslutning till vägen.

Strömsörvägen

Strömsörvägen är en väg mellan Hissjö och Flurkmark. Den byggdes på 1950-talet och asfalterades på 1990-talet.

Källa Kulturhistorisk bebyggelseinventering del 2, Umeå inre byar


Vägomläggning Hissjö – Kvarnfors 1930-tal

Kort om vägunderhåll

Vinterväghållningen återkommer i flera handlingar i byakistan.

År 1818 gäller det Flurkmarksbornas kyrkväg, som enligt Hissjö byamän såväl vinter som sommar bör gå till Håkmark. Hissjö byamän håller gästgiveri och plogar på Degerforsvägen och de tycker att det skall räcka. Men varken Flurkmark eller Håkmarksborna inställde sig. Frågan löstes år 1819.

År 1824 gällde det väg till nybygget Västernäs och med väghållningsskyldiga i Hissjö, Haddingen och Långviken träffas en överenskommelse.

Från byastämman år 1844 finns en utomordentligt klar och tydlig redogörelse för vilka vägsträckor inom byn varje jordägare skulle iståndsätta och underhålla.

År 1853 finner man plogningen på Degerforsvägen betungande och plogpenningarna – 50 riksdaler per mil – knappt tilltagna. Ärendet vandrar mellan olika instanser och slutet blir att en spegelfabrikör Högberg och C.J Röring i Salomonsbesök åtager sig att ploga Hissjöbornas vägsträcka för det gällande priset 50 riksdaler.

Snöröjning för hundra år sedan

För hundra år sedan ansvarade byamännen i byarna för väghållningen och om inte sysslorna sköttes till belåtenhet kunde dryga böter utdömas.

Kungörelse

Till vederbörande ploglags och snöplogfogdars kännedom och ovillkorlig efterlefnad kungörs härmed nedannämnda i afseende på allmänna vägarnes farbarhållande vintertiden af Konungens Befallningshafvande i länet på grund af ortsförhållandena i allmänhet och bestämmelserna i gällande Väglag anbefallande föreskrifter, nemligen:

att

inom hvarje ploglag, bestående af flere än två delegare, skall minst ett år i sänder väljas en snöplogfogde, om hvilket val underrättelse bör kronobetjeningen årligen meddelas före november månads utgång;

att

snöplogfogden åligger, dels att öfvervaka det väg hålles i fargillt skick samt att för sådant ändamål vid inträffande behof genast utfärda uppbåd till ploglaget att verkställa erforderligt arbete, hvilket uppbåd delegarna äro skyldiga att sig emellan fortskaffa, dels ock tillse att arbetet verkställes i den ordning här nedan närmare bestämmes;

att

begagnade af s.k. ”bult” i allmänhet icke får ega rum längre än ett par tre gånger efter de under vinters början inträffande första snöfallen eller till dess en lagom hög och tilltrampad körbana erhållits, hvarefter under vinterns lopp alltid bör användas plog. På sjöar och större slätter, der

s. k. ”bult” visat sig vara praktisk och användbar, må dock sådan fortfarande vid mindre snöfall användas;

att

vid plogning alltid bör användas minst tvenne hästar, äfvensom att under plogen vid förut stadgadt vite icke må begagnas stöttning, kälke eller annat redskap för plogens upplyftande baktill; likaledes skall när plogning sker tillräckligt manskap, minst 3 á 4 man, alltid medfölja för att kunna dels hålla med plogen mot vägbotten och dels styra plogen midt efter vägbanan, så att ick krökar eller bugter uppstå;

att

när dylika krökar eller bugter icke destomindre af någon anledning uppstått, manskapet genast bör medelst skottning rätta till vägbanan så att denna alltid kommer att ligga midt efter vägplanet, enär i motsatt fall, om tvenne åkande på ett sådant ställe mötas, den ena skulle nödgas köra sin häst ner i landsvägsdiket;

att

då plogkanterna börja blifva höga, dessa skottas ut och bultas ner;

att

så fort s.k. ”slång” visa sig å någondera vägkanterna, vägkanterna, genast förekomma dessa medelst stängsle, eller ris och tilltrampad snö;

att

vid jernvägsöfvergångarne (invid Ålidbacken, vid Klockarbäcken och Norrfors by) eller annorstädes å vägarne, der snö af någon anledning hopats och tilltrampats, så att vägen blifvit ojemn, snösamlingarne genast gräftas bort i jemnhöjd med underliggande vägplaner;

att

å större slåtter, genom byar, öfver åkrar och sjöar vinterväg noga utmärkes s. k. Stickbuskar; och slutligen

att

i senare hälften af Mars och början af april eller så snart vägbanan börjar blifva lös, ofördröjligen foga anstalt om vägens uppbrytning.

Hålles ej vinterväg i giltigt skick såsom här ofvan föreskrifvits eller är den ej på föreskrifvet sätt utmärk eger kronobetjeningen, som efter hvarje snöfall i den mån sådant medhinnes skall hålla uppsigt om plogningne, att låta afhjelpa bristerna mot leda, som omedlebart uttages hos den försumlige, hvarjemte, beträffande ansvar för öfverträdelse af här ofvan meddelade föreskrifter är stadgadt som följer:

”Ersätter snöplogfogde hvad honom åligger, eller underlåter delegare i ploglag att fortskaffa snöplogfogdens uppbåd eller att sådant uppbåd hörsamma, eller försummar delegare i ploglag, för hvilket snöplogfogden icke blifvit utsedd, att hålla den ploglaget tilldelade vinterväg i fargillt skick eller att, der så tafvas, märka den ut, böte likaledes från och mede fem till tjugo kronor”

Ovanstående kungörelse i original finns bevarad i Hissjös byakista. Renskrivet av: Helena Bygdemark, hushållningssällskapet, Umeå

Rulla till toppen